JA0BYV's RIG

免許周波数
1.9MHz 3.5MHz 3.8MHz 4630KHz 7MHz 10MHz 14MHz 18MHz 21MHz 24MHz 28MHz 50MHz 144MHz 430MHz 1200MHz
電波型式
CW/SSB/PSK31/RTTY/JT65/JT9/SSTV/FM

最近Active運用BAND・MODE
7MHzSSB/CW/RTTY/WSJT 10MHzCW/RTTY/WSJT 21MHzSSB/CW
2016年からWSJTの運用開始しました

(2011年4月のシャック)